Schoolraad

Een woordje uitleg: wat is een SCHOOLRAAD?
Volgens het participatiedecreet van de Vlaamse Onderwijsraad van 2004, is een schoolraad
verplicht in elke school. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld, vb. van 2017-2021, van 2021-2025,…
Elke schoolraad heeft zijn eigen huishoudelijk reglement, en dit geldt voor onbepaalde duur.
De schoolraad bestaat uit 3 onderdelen, en dit noemt men “geledingen”,
elke geleding telt 2 leden, momenteel zijn dit:
– de personeelsgeleding:
Martine Vanheuverzwijn en Mercedes Wambacq
– de oudergeleding:
Geertrui Loman (voorzitter) en Marieke Van Cauwenberge (secretaris)
– de lokale gemeenschap:
Antoine Van De Maele (oud-lid van de oudervereniging en actief lid op de
gemeente als schepen) en Miriam Van Den Berghe (medewerker CKG Den Boomgaard)


In basisschool De Kei woont de directeur de vergadering telkens actief bij.
De leden van de personeels- en oudergeleding worden gemandateerd vanuit oudervereniging
De Kei, opgericht volgens het participatiedecreet, of rechtstreeks verkozen conform het
kiesreglement.
De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

Wat zijn de taken of bevoegdheden van de schoolraad?
De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij/zij leidt de besprekingen, staat in voor de
goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij kan het secretariaat toewijzen aan
één van de leden.
De secretaris bezorgt voor de vergadering de uitnodiging aan alle leden. De voorzitter stelt de
agenda op, in samenspraak met alle geledingen. De secretaris maakt een verslag op van elke
vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De